Revízie priemyselného chladenia a chladiacich zariadení

Venujeme sa komplexn√Ĺm sluŇĺb√°m ¬†v oblasti priemyseln√©ho a komerńćn√©ho chladenia a¬†vzduchotechniky. Zabezpeńćujeme profesion√°lny servis, z√°konn√© prehliadky, rev√≠zie chladiacich a klimatizańćn√Ĺch syst√©mov, √ļdrŇĺbu chladiacich zariaden√≠ ale aj v√§ńćŇ°ie ńći menŇ°ie opravy. BeŇĺn√© n√°hradn√© diely m√°me skladom ńćo ur√Ĺchńĺuje r√ĹchlosŇ• z√°sahu a celkov√ļ spokojnosŇ• naŇ°ich z√°kazn√≠kov.

V√°Ň° spońĺahliv√Ĺ partner v oblasti klimatiz√°ci√≠. Profesion√°lne servisn√© sluŇĺby klimatiz√°ci√≠ pre v√°Ň° obchod, reŇ°taur√°ciu, sklad, haly, v√Ĺrobn√© priestory alebo d√°tov√© centr√°.

Zákonná kontrola zariadení

Rev√≠zia priemyseln√Ĺch zariaden√≠ je pravideln√° z√°konn√° kontrola zariaden√≠ sl√ļŇĺiacich na chladenie/klimatiz√°ciu.¬† Na z√°klade vyhl√°Ň°ky Ministerstva Ňĺivotn√©ho prostredia Slovenskej republiky z√°kon uklad√° povinnosŇ• vykon√°vaŇ• pravideln√ļ kontrolu zariaden√≠ sl√ļŇĺiacich na chladenie/klimatiz√°ciu a n√°sledne zabezpeńćiŇ• oznamovaciu povinnosŇ• vońći pr√≠sluŇ°n√Ĺm org√°nom. NaŇ°a spolońćnosŇ• vykon√°va rev√≠zie / z√°konn√ļ kontrolu klimatiz√°ci√≠ a in√Ĺch chladiarensk√Ĺch zariaden√≠ z¬†d√īvodu moŇĺn√©ho √ļniku flu√≥rovan√Ĺch sklen√≠kov√Ĺch plynov, ktor√© tieto zariadenia obsahuj√ļ.

Ako ńćasto treba vykonaŇ• rev√≠ziu zariaden√≠ ? Rev√≠ziu chladiacich a¬†chladiarensk√Ĺch zariaden√≠ je povinn√© uskutońćniŇ•¬† 1x rońćne, odborn√ļ sk√ļŇ°ku 1x za 3 roky. Z√°konn√© kontroly je opr√°vnen√° vykon√°vaŇ• len¬†certifikovan√° spolońćnosŇ•.

NaŇ°a spolońćnosŇ• disponuje opr√°vneniami na mont√°Ňĺ, opravu a √ļdrŇĺbu vyhraden√Ĺch chladiacich zariaden√≠.

Spońĺahlivo sa postar√°me o ich bezchybn√ļ prev√°dzku v√°Ň°ho chladiaceho zariadenia.

Revízie na F-plyny

Podńĺa nariadenia Eur√≥pskeho parlamentu a¬†Rady s√ļ prev√°dzkovatelia zariaden√≠, ktor√© obsahuj√ļ fluorovan√© sklen√≠kov√© plyny povinn√Ĺ zamedziŇ• ne√ļmyseln√©mu √ļniku emisi√°m F-plynov.¬†¬† Prev√°dzkovatelia chladiacich zariaden√≠ s√ļ povinn√≠ zabezpeńćiŇ• vykon√°vanie rev√≠znych kontrol zariaden√≠ na¬†√ļnik. Z√°roveŇą vytvoriŇ• a viesŇ• pre kaŇĺd√© tak√©to zariadenie z√°znamy o¬†vykonan√Ĺch servisn√Ĺch prehliadkach a¬†rev√≠zi√°ch a n√°sledne zabezpeńćiŇ• oznamovaciu povinnosŇ• vońći pr√≠sluŇ°n√Ĺm org√°nom.

Prev√°dzkovateńĺ zariadenia je povinn√Ĺ ozn√°miŇ• pr√≠sluŇ°n√©mu √ļradu √ļdaje o flu√≥rovan√Ĺch sklen√≠kov√Ĺch plynoch, v√Ĺrobkoch a zariadeniach kaŇĺdorońćne, najnesk√īr do 31. janu√°ra nasleduj√ļceho roku, rońćne, najnesk√īr do 15. marca nasleduj√ļceho roku.

Rev√≠zie a z√°konn√© prehliadky chladiacich zariaden√≠ a klimatizańćn√Ĺch syst√©mov

  • Rev√≠zie priemyseln√©ho chladenia odborn√Ĺm rev√≠znym technikom
  • Rev√≠zie chladiarensk√Ĺch a¬†klimatizańćn√Ĺch okruhov
  • Rev√≠zie fluorovan√Ĺch sklen√≠kov√Ĺch plynov ( F-plyny ) podńĺa z√°kona 286/2009 Z.z., resp. nariadenia Eur√≥pskeho parlamentu a¬†Rady E√ö ńć. 517/2014
  • Rev√≠zie vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠ plynovej kateg√≥rie Ai – Chladenie, mrazenie, klimatiz√°cia a tepeln√© ńćerpadlo¬†(s mnoŇĺstvom chladiva nad 25 kg)
  • Rev√≠zie vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠ plynovej skupiny¬† Bi – chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s mnoŇĺstvom plynu ako chladiv√° od 3 kg do 25 kg
  • Informat√≠vna termov√≠zia technologick√Ĺch zariaden√≠ a izotermick√Ĺch boxov, chladiarn√≠, kontajnerov
  • Odstr√°nenie z√°vad zisten√Ĺch pońćas rev√≠zie
  • D√īleŇĺit√© term√≠ny a d√°tum pravidelnej rev√≠zie v√°m vńćas pripomenieme
  • Upozorn√≠me v√°s na zmeny v legislat√≠ve
  • Vystav√≠me rev√≠znu spr√°vu o odbornej prehliadke a odbornej sk√ļŇ°ke

REGIOCHLAD, s.r.o. pon√ļka optim√°lne rieŇ°enia v oblasti chladenia,¬†klimatiz√°cie, vzduchotechniky¬† pre firemn√ļ klientelu.¬†

V¬†komerńćnej sf√©re¬†sme¬†dlhorońćn√Ĺ partner spolońćnosti¬†Johnson Controls¬†pre znańćky: ‚ĚĄÔłŹ¬†York¬†a ‚ĚĄÔłŹ¬†Hitachi. Star√°me sa o klimatizańćn√ļ techniku pre reŇ°taur√°cie, hotely, fitness centr√°, serverovne a d√°tov√© centr√°, sklady a v√Ĺrobn√© haly,¬† predajne ale aj rezidenńćn√© budovy. Pre klimatiz√°cie znańćky York¬†zabezpeńćujeme¬†pravideln√Ĺ servis a √ļdrŇĺbu,¬†¬†n√°hradn√© diely¬†m√°me skladom.

Poskytujeme profesion√°lne sluŇĺby v oblasti priemyseln√Ĺch chladiacich zariaden√≠ – servis chladenia, rev√≠zie a z√°konn√© prehliadky priemyseln√©ho chladenia a vzduchotechniky. Potrebujete dońćasn√© chladiace zariadenie ? VyuŇĺite naŇ°u sluŇĺbu pren√°jom chladiacich zariaden√≠ pońćas moderniz√°cie, rekonŇ°trukcie alebo v√Ĺmeny v√°Ň°ho chladiaceho zariadenia.

Sledujte naŇ°e novinky v sieti Facebook¬†a na¬†Google Moja Firma, naŇ°e referencie overuje zariadim.sk.¬†SchlańŹte sa s nami!¬†

ZAVOLAJTE N√ĀM!

ALEBO N√ĀM NAP√ć҆TE