Revízie priemyselného chladenia a chladiacich zariadení

Chladiarenske zariadenia a  klimatizańćn√© syst√©my spadaj√ļ pod povinnosŇ• pravideln√Ĺch kontrol a rev√≠zi√≠. Spońĺahlivo v√°m zaist√≠me povinn√© rev√≠zie a kontroly stavu bezpeńćnosti zariadenia, v rozsahu a lehot√°ch podńĺa bezpeńćnotechnick√Ĺch poŇĺiadaviek. Okrem toho sa venujeme komplexn√Ĺm sluŇĺb√°m  v oblasti priemyseln√©ho a komerńćn√©ho chladenia a vzduchotechniky.

V√°Ň° spońĺahliv√Ĺ partner v oblasti klimatiz√°ci√≠. Profesion√°lne servisn√© sluŇĺby klimatiz√°ci√≠ pre v√°Ň° obchod, reŇ°taur√°ciu, sklad, haly, v√Ĺrobn√© priestory alebo d√°tov√© centr√°.

Zákonné prehliadky a revízie

Rev√≠zia priemyseln√Ĺch zariaden√≠ je povinn√° kontrola zariaden√≠ sl√ļŇĺiacich na chladenie a klimatiz√°ciu. Na z√°klade vyhl√°Ň°ky Ministerstva Ňĺivotn√©ho prostredia Slovenskej republiky z√°kon 286/2009 Z. z. o flu√≥rovan√Ĺch sklen√≠kov√Ĺch plynoch z√°kon uklad√° vlastn√≠kovi a prev√°dzkovateńĺovi chladiacich okruhov klimatizańćn√Ĺch a chladiacich zariaden√≠, ktor√© obsahuj√ļ F-plyny (chladiv√°) povinnosŇ• vykon√°vaŇ• kontrolu zariaden√≠ a n√°sledne zabezpeńćiŇ• oznamovaciu povinnosŇ• vońći pr√≠sluŇ°n√Ĺm org√°nom. NaŇ°a spolońćnosŇ• vykon√°va rev√≠zie / z√°konn√ļ kontrolu klimatiz√°ci√≠ a in√Ĺch chladiarensk√Ĺch zariaden√≠ z¬†d√īvodu moŇĺn√©ho √ļniku flu√≥rovan√Ĺch sklen√≠kov√Ĺch plynov, ktor√© tieto zariadenia obsahuj√ļ.

ZaistiŇ• vykon√°vanie rev√≠zie √ļnikov chlad√≠v je povinnosŇ•ou prev√°dzkovateńĺa zariadenia ! NaŇ°a spolońćnosŇ• disponuje opr√°vneniami na mont√°Ňĺ, opravu a √ļdrŇĺbu vyhraden√Ĺch chladiacich zariaden√≠. Kvalitu naŇ°ej pr√°ce garantujeme a neust√°le kontrolujeme v s√ļlade s naŇ°imi intern√Ĺmi pr√≠ruńćkami kvality.¬†

Spońĺahlivo sa postar√°me o ich bezchybn√ļ prev√°dzku v√°Ň°ho chladiaceho zariadenia.

POVINN√Ā KONTROLA √öNIKOV CHLADIVA

Podńĺa nariadenia Eur√≥pskeho parlamentu a Rady E√ö ńć. 517/2014 v zmysle z√°kona ńć. 286/2009 Z.z s√ļ vlastn√≠ci a prev√°dzkovatelia zariaden√≠, ktor√© obsahuj√ļ fluorovan√© sklen√≠kov√© plyny povinn√Ĺ zamedziŇ• ne√ļmyseln√©mu √ļniku emisi√°m F-plynov.¬† Prev√°dzkovatelia chladiacich zariaden√≠ s√ļ povinn√≠ zabezpeńćiŇ• vykon√°vanie rev√≠znych kontrol zariaden√≠ na √ļnik F-plynov. Z√°roveŇą vytvoriŇ• a viesŇ• pre kaŇĺd√© tak√©to zariadenie z√°znamy o vykonan√Ĺch servisn√Ĺch prehliadkach a rev√≠zi√°ch a n√°sledne zabezpeńćiŇ• oznamovaciu povinnosŇ• vońći pr√≠sluŇ°n√Ĺm org√°nom.

Prev√°dzkovateńĺ zariadenia je povinn√Ĺ ozn√°miŇ• pr√≠sluŇ°n√©mu √ļradu √ļdaje o flu√≥rovan√Ĺch sklen√≠kov√Ĺch plynoch, v√Ĺrobkoch a zariadeniach kaŇĺdorońćne, najnesk√īr do 31. janu√°ra nasleduj√ļceho roku, okresn√Ĺ √ļrad zasiela tieto √ļdaje Ministerstvu Ňĺivotn√©ho prostredia Slovenskej republiky kaŇĺdorońćne, najnesk√īr do 15. m√°ja nasleduj√ļceho roka.

FREKVENCIA KONTROLY √öNIKOV F-PLYNOV

 • 5 ton CO2-eg aspoŇą kaŇĺd√Ĺch 12 mesiacov
 • 50 ton¬†CO2-eg aspoŇą kaŇĺd√Ĺch 6 mesiacov
 • 500¬†CO2-eg aspoŇą kaŇĺd√© 3 mesiace
Servis kotole s chladením

Revízie zariadení plynovej kategórie Ai a Bi

Rev√≠zie vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠ plynovej kateg√≥rie Ai a Bi je povinn√© uskutońćniŇ• podńĺa vyhl√°Ň°ky ńć. 508/2009 Z.z., Ministerstva pr√°ce, soci√°lnych vec√≠ a rodiny Slovenskej republiky ( pr√≠loha 9 a 10 ), ktorou sa ustanovuj√ļ podrobnosti na zaistenie bezpeńćnosti a ochrany zdravia pri pr√°ci s technick√Ĺmi zariadeniami tlakov√Ĺmi, zdv√≠hac√≠mi, elektrick√Ĺmi a plynov√Ĺmi.¬†Z√°konn√© kontroly je opr√°vnen√° vykon√°vaŇ• len certifikovan√° spolońćnosŇ•.

Rev√≠zie a z√°konn√© prehliadky chladiacich zariaden√≠ a klimatizańćn√Ĺch syst√©mov

 • Rev√≠zie priemyseln√©ho chladenia odborn√Ĺm rev√≠znym technikom
 • Rev√≠zie chladiarensk√Ĺch a¬†klimatizańćn√Ĺch okruhov
 • Rev√≠zie fluorovan√Ĺch sklen√≠kov√Ĺch plynov ( F-plyny ) podńĺa z√°kona 286/2009 Z.z., resp. nariadenia Eur√≥pskeho parlamentu a¬†Rady E√ö ńć. 517/2014
 • Rev√≠zie vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠ plynovej kateg√≥rie Ai – Chladenie, mrazenie, klimatiz√°cia a tepeln√© ńćerpadlo¬†(s mnoŇĺstvom chladiva nad 25 kg)
 • Rev√≠zie vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠ plynovej skupiny¬† Bi – chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s mnoŇĺstvom plynu ako chladiv√° od 3 kg do 25 kg
 • Informat√≠vna termov√≠zia technologick√Ĺch zariaden√≠ a izotermick√Ĺch boxov, chladiarn√≠, kontajnerov
 • Odstr√°nenie z√°vad zisten√Ĺch pońćas rev√≠zie
 • D√īleŇĺit√© term√≠ny a d√°tum pravidelnej rev√≠zie v√°m vńćas pripomenieme
 • Upozorn√≠me v√°s na zmeny v legislat√≠ve
 • Vystav√≠me rev√≠znu spr√°vu o odbornej prehliadke a odbornej sk√ļŇ°ke

CERTIFIK√ĀTY PRE REV√ćZIE PRIEMYSELN√ČHO CHLADENIA

REGIOCHLAD, s.r.o. pon√ļka optim√°lne rieŇ°enia v oblasti chladenia,¬†klimatiz√°cie, vzduchotechniky¬† pre firemn√ļ klientelu.¬†

V¬†komerńćnej sf√©re¬†sme¬†dlhorońćn√Ĺ partner spolońćnosti¬†Johnson Controls¬†pre znańćky: ‚ĚĄÔłŹ¬†York¬†a ‚ĚĄÔłŹ¬†Hitachi. Star√°me sa o klimatizańćn√ļ techniku pre reŇ°taur√°cie, hotely, fitness centr√°, serverovne a d√°tov√© centr√°, sklady a v√Ĺrobn√© haly,¬† predajne ale aj rezidenńćn√© budovy. Pre klimatiz√°cie znańćky York¬†zabezpeńćujeme¬†pravideln√Ĺ servis a √ļdrŇĺbu,¬†¬†n√°hradn√© diely¬†m√°me skladom.

Poskytujeme profesion√°lne sluŇĺby v oblasti priemyseln√Ĺch chladiacich zariaden√≠ – servis chladenia, rev√≠zie a z√°konn√© prehliadky priemyseln√©ho chladenia a vzduchotechniky. Potrebujete dońćasn√© chladiace zariadenie ? VyuŇĺite naŇ°u sluŇĺbu pren√°jom chladiacich zariaden√≠ pońćas moderniz√°cie, rekonŇ°trukcie alebo v√Ĺmeny v√°Ň°ho chladiaceho zariadenia.

Sledujte naŇ°e novinky v sieti Facebook¬†a na¬†Google Moja Firma, naŇ°e referencie overuje zariadim.sk.¬†SchlańŹte sa s nami!¬†

ZAVOLAJTE N√ĀM!

ALEBO N√ĀM NAP√ć҆TE